Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.frisnakava.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.frisnakava.ska bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami a potvrdzuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený.

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. “Kupujúcim”sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku po vlastnej autorizácii. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
 2. “Predávajúcim”sa rozumieAccint s.r.o. (pre FRIŠNÁ KÁVA)
  Stožok 406, 962 12 Detva
  IČO: 46 608 915
  IČ DPH: SK2023483121

zast.: Mgr.Patrik Jaroš, konateľ a Ing. Jana Jarošová, konateľ, e-mail: frisnakava@frisnakava.sk. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 35201/S.

 1. “Objednávkou”sa rozumie vyplnený a odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru, alebo    e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie. Za platnú sa považuje i telefonická objednávka, ktorá bude potvrdená na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr do 24. hod.
 2. „Kúpnou zmluvou“sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom, alebo telefonicky).
 3. „Tovarom“sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.frisnakava.sk. Všetky uvádzané ceny pri tovare na stránkach internetového obchodu sú konečné, uvádzané s DPH.

6.E-shop je internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho www.frisnakava.sk.

 1. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica
tel. č.: 041/763 21 30, 041/763 21 39
fax č.: 041/763 21 39

Článok III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.frisnakava.sk sú považované za záväzné.

 1. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

– meno a priezvisko kupujúceho

– adresu kupujúceho

– identifikačné údaje podnikateľského subjektu

– druh, množstvo a cenu tovaru

– telefonický a e-mailový kontakt

 1. Kupujúci sa zaväzuje v objednávke uvádzať pravdivé a úplné údaje. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ sa v objednávke vyskytla nejaká chyba, bezodkladne nás kontaktujte. Kupujúci súhlasí s používaním elektronických prostriedkov, predovšetkým e-shopu a e-mailu, na komunikáciu s predávajúcim.
 2. Ako doklad o kúpe tovaru predávajúci zasiela faktúru v elektronickej forme(slúži zároveň ako záručný a dodací list) vo formáte PDF na e-mailovú adresu kupujúceho. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti. Faktúru je zasielaná e-mailom v prílohe.

Článok IV.

Storno objednávky

 1. Kupujúcimá právo stornovať objednávku do 24 hodínod objednania tovaru, a to prostredníctvom e-mailu frisnakava@frisnakava.sk, alebo telefonicky (aktuálne telefónne čísla sú uvedené na stránke e-shopu v časti kontakty). Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a priezvisko, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. Za zrušenie objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu za objednávku, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 2. 2. Objednávku je možné stornovať len do dňa, kedy predávajúci odošle objednaný tovar na adresu kupujúceho.
 3. Predávajúcimá právo stornovať objednávku v prípade vypredania zásob, alebo nedostupnosti objednaného tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Článok V.

Platobné podmienky

 1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu.
 2. Kupujúci môže platiť za tovar nasledovne:
  • Na dobierku
  • Prevodom na účet predávajúceho (na základe predfaktúry, ktorú obdrží kupujúci spolu s potvrdením objednávky e-mailom). Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
   2.1. Priamym vkladom alebo prevodným príkazom na účet predávajúceho.

IBAN: SK15 8330 0000 0027 0024 5665

Variabilný symbol:číslo objednávky

Konštantný symbol: 008

2.2.2. Platobným systémom TrustPay

2.3. Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru priamo na predajni.

 1. Ak neobdržíme platbu na náš bankový účet do 21 dní od objednania, bude objednávka automaticky zrušená(stornovaná).
 2. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné ceny (predávajúci je platcom DPH).
 3. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Doba doručenia tovaru sa pri bezhotovostnej platbe predlžuje o čas, kedy bude platba pripísaná na účet predávajúceho.
 4. Akcie a špeciálne ponuky platia do vypredania zásob, ak nie je uvedené pri konkrétnom tovare inak.

Článok VI.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci zasiela tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe odo dňa potvrdenia objednávky, obvykle do 3 pracovných dní, najneskôr však do 10 pracovných dní.Uvedená doba dodania je len informatívna. Vychádza z predpokladaných dodacích lehôt:
 2. a) kuriérskej spoločnosti DPD
 3. b) v prípade veľkého záujmu o tovar, keď výrobca nestíha s produkciou vybraných produktov, môže prísť k neskoršiemu dodaniu tovaru. Kupujúci súhlasí, že doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.
 4. Pri objednávkach s vyššou hodnotou môže predávajúci overiť e-mailom, alebo telefonicky správnosť obsahu objednávky pred jej odoslaním kupujúcemu.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.
 6. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od doručovateľa prostredníctvom kuriéra DPD
 7. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru na dodaciu adresu podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:
 8. a) osobné prevzatie priamo v predajni – 0 € s DPH,
  b) dodanie kuriérskou službou DPD pri objednávke tovaru do 49,99 € s DPH v rámci SR – 5,00 € s DPH,
  c) dodanie kuriérskou službou DPD pri objednávke tovaru nad 50 € s DPH – 0 € s DPH (SR)
  Dobierka je spoplatnená sumou 1,20€ s DPH.
 9. V prípade, že si kupujúci neopodstatnene a neodôvodnene neprevezme zásielku od kuriéra, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, keďže je kupujúci vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky. Ak neprevezme kupujúci dodávku tovaru podľa kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Takému kupujúcemu odmietame v budúcnosti poslať ďalšiu objednávku bez platby vopred.
 10. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.
 11. 9V prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti DPD pre medzinárodný styk.

Článok VII.

Záručné a reklamačné podmienky

 1. Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu(najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených vadách.Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané.
 4. Ku každej objednávke predávajúci zasiela na e-mailovú adresu kupujúcehofaktúru v elektronickej formevo formáte PDF, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Táto elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry a spĺňa všetky jej náležitosti.
 5. Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
 6. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 7. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
 8. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

Accint s.r.o. (pre FRIŠNÁ KÁVA)

Reklamácia tovaru E-shop
Stožok 406, 962 12 Detva

 

 1. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.
 2. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérom (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u kuriérskej spoločnosti).
 3. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním, skladovaním alebo ošetrovaním výrobku.
 4. Pri uplatnení reklamácie kupujúci čo najskôr po zistení vady predmetu reklamácie doručí osobne alebo doporučene tento predmet na adresu sídla predávajúceho. Predmet reklamácie bude doručený čistý, mechanicky nepoškodený, zabalený vo vhodnom a bezpečnom obale s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou. Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci je povinný spolu s predmetom reklamácie predložiť vyplnený reklamačný formulár (viď príloha č.1) , v ktorom presne popíše predmet a dôvod reklamácie, resp. spôsob, akým sa vada prejavuje.
 5. Poškodený tovarje kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúcehona svoje náklady.
 6. Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu na svoje náklady.
 7. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať je povinný toto prevzatie potvrdiť kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.
 8. Reklamácia vrátane odstránenia závady bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu, prípadne v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne.
 9. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia predmetu reklamácie kupujúcim, resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 10. Ak sa po prijatí reklamácie predávajúci zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tieto práva prislúchajú kupujúcemu aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať, resp. aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre väčší počet rôznych vád vec riadne užívať. Väčším počtom vád sa rozumie vyskytnutie sa troch rôznych vád.
 11. Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.
 12. Dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje na svoje náklady predávajúci.
 13. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok IX.

Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

 1. V zmysle ustanovenia §7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dníodo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára Vrátenie tovaru (viď príloha č.2).
 2. Kupujúci neuhrádza žiadny manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.
 3. Za každý vrátený tovar predávajúcivráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho do 14 dníod doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára Vrátenie tovaru (viď príloha č.2), kde uvedie tento, alebo podobný jednoznačný text: „Odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo objednávky/faktúry, popis tovaru (názov, hmotnosť, cena) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (uveďte prosím číslo účtu/kód banky)“.
 5. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom, výmena tovaru mu nebude uznaná. Visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.
 6. Tovar na vrátenie zasielakupujúci na adresu predávajúceho doporučene
  (pre doklad o odoslaní), nie dobierkou. Upozorňujeme, že zásielky odoslané na dobierku nepreberieme!
 7. Tovar zasielaný na vrátenie odporúčame poistiť.
 8. Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.
 9. Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaruTovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
 10. Na vyžiadanie je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať na jeho e-mailovú adresu faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF, ktorú obdržal s objednávkou.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

Článok X.

Ochrana osobnych údajov

Ochrana osobných údajov je upravená a v zmysle nariadení GDPR. Bližšie informácie sú v samostatnej časti ochrana osobných údajov a tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné od 01.01.2021
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných a reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia

 

 

Príloha č.1

Reklamačný formulár

Prosíme, nasledujte tieto kroky pre rýchlejšie vyriešenie Vašej požiadavky:

1.Formulár vyplňte.

2.Nezabudnite priložiť aj kópiu faktúry.

3.Vložte reklamovaný tovar spolu s formulárom na reklamáciu tovaru a kópiou faktúry do pôvodnej alebo inej vhodnej krabice a zabezpečte ho proti poškodeniu počas prepravy.

4.Nalepte adresu prijímateľa na balík.

Accint s.r.o. (pre FRIŠNÁ KÁVA)

Reklamácia tovaru E-shop
Stožok 406, 962 12 Detva

5.Tovar odporúčame zasielať doporučene a riadne poistený. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku. Prepravné náklady pri reklamácii tovaru hradí zákazník.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Meno a priezvisko:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-mail:

IBAN bank. Účtu:

ÚDAJE O REKLAMÁCIÍ TOVARU:

Názov produktu:

Hmotnosť:

Počet kusov určených na reklamáciu:

Číslo objednávky:

Číslo faktúry:

Dátum nákupu:

Popis závady:

 

Dňa………………………………..                          Podpis………………………………………

 

Príloha č.2

Formulár na vrátenie tovaru

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Prosíme, nasledujte tieto kroky pre rýchlejšie vyriešenie Vašej požiadavky:

1.Formulár vyplňte.

2.Nezabudnite priložiť aj kópiu faktúry.

3.Vložte tovar spolu s formulárom určeným na vrátenie tovaru a kópiou faktúry do pôvodnej alebo inej vhodnej krabice a zabezpečte ho proti poškodeniu počas prepravy.

4.Nalepte adresu prijímateľa na balík.

Accint s.r.o. (pre FRIŠNÁ KÁVA)

Vrátenie tovaru E-shop
Stožok 406, 962 12 Detva

5.Tovar odporúčame zasielať doporučene a riadne poistený. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku. Prepravné náklady pri reklamácii tovaru hradí zákazník.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Meno a priezvisko:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-mail:

IBAN bank. Účtu:

 

„Odstupujem od zmluvy zo dňa ……………….., číslo objednávky/faktúry………………………………., popis tovaru (názov, hmotnosť, cena)………………………………………………………………………………

a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet.

 

 

Dňa ……………………………                                          Podpis…………………………………………..