Súťaž

Podmienky súťaže o 4x250g výberovej kávy na facebook-u:

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Valentínske kilečko

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:

Accint s.r.o.

Sídlo:

Stožok 406

96212 Detva

 

IČO: 46608915

DIČ: 2023483121

IČ DPH: SK2023483121

Zapísaný v registri:

Obchodnom registri Obchodného súdu Banská Bystrica, vložka č. 35201/S

 1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od (09.02.2021 od 12:00) do (13.02.2021 do 24:00). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 1. Miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať na facebookovej stránke usporiadateľa súťaže https://www.facebook.com/frisnakava

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoby s miestom bydliska na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôže zúčastniť konateľ spoločnosti Accint s.r.o., ani jeho rodinní príbuzní.

 1. Podmienky účasti v súťaži:
 • pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže v komentári pod príspevkom usporiadateľa súťaže uviedol názvy 4 káv zo sortimentu pražiarne FRIŠNÁ KÁVA
 • súťažiaci sa do Šúťaže môžu zapojiť len jeden raz po dobu trvania súťaže
 • do súťaže budú zapojené len tie komentáre, ktoré dodržujú pravidlá uvedené v príspevku („poste“) k súťaži
 • účasť v súťaži nie je podmienená nákupom výrobkov ponúkaných v predajni organizátora súťaže
 • organizátor môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu
 1. Výhra

Výhrou v súťaži sú štyri 250 gramové balenia kávy zo sortimentu pražiarne FRIŠNÁ KÁVA, ktoré súťažiaci uviedol vo svojom súťažnom príspevku

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Výhercom Súťaže sa po uplynutí doby trvania súťaže stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky Podmienky súťaže. Žrebovanie bude vykonané Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári pod príspevkom Organizátora, v ktorom bola súťaž zverejnená. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom komentára do 2 pracovných dní od skončenia súťaže. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie.

 1. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude odovzdaná Výhercovi doručením prostredníctvom kuriéra na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi alebo Organizátorovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. V prípade, ak Výherca neoznámi Usporiadateľovi alebo Organizátorovi svoje kontaktné údaje do 5 dní odo dňa zaslania oznámenia o Výhre, nebude Výhra udelená.

 1. Ochrana osobných údajov

Odpovedaním pod post na Facebookovej stránke Usporiadateľa Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. V prípade zaslania Výhry Víťazovi prostredníctvom kuriéra, budú údaje v mene Organizátora na tento účel spracúvané prostredníctvom spoločnosti:

Direct Parcel Distribution s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri               Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 26367/B

 

 1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Stožku, dňa 08.02.2021